Lär dig stängsla med vår enkla stängselguide

I denna guide har vi satt samman information om vad som är viktigt att tänka på när det är dags att stängsla för att hålla inne djuren, och/eller hålla djuren ute.

Stängselguiden är på en grundläggande nivå, har ni några frågor eller vill ha hjälp med att välja rätt produkter så är ni välkomna att kontakta vår kundtjänst på telefon 0431- 44 88 44 så hjälper vi till att välja rätt.

Så fungerar ett elstängsel

Enklast är att jämföra elstängselsystemet med en vattenledning, stängselaggregatet skapar vattentrycket och ledningen är vattenslangen. Viktiga punkter är till exempel att aggregat och jordspett fungerar väl tillsammans, elledaren har tillräcklig ledningsförmåga och att isolatorerna har hög kvalitet.


Aggregat

I vårt sortiment finns aggregat som drivs med nätspänning (230V), batteri (som kan drivas av solcellspanel) eller kombiaggregat där ni kan välja om ni vill driva med nätspänning eller batteri. En god idé är att välja en stängselapparat som klarar en framtida utbyggnad, alltså ett något större aggregat sett till antal joule än vad ni behöver idag. Det kan ni spara pengar på i framtiden.

I den tekniska beskrivningen på varje aggregat finns den information som behövs för att hitta det aggregat som passar bäst. Viktiga delar att förstå vid valet av stängselaggregatet är:

Laddningsenergi/Utgångsenergi (Anges i Joule)
Mäts i Joule och talar om hur mycket energi aggregatet klarar av att "ladda" upp. Ju mer Joule desto starkare aggregat.

Spänning vid 500 Ohm (Ω) (Anges i Volt)
Talar om hur mycket spänning det är vid 500 Ohm, det är det som avser vid djurkontakt. Detta värde beskriver hur "ont" det gör för djuret vid kontakt med stängslet.

Stängsellängd utan växtlighet
Ger en uppfattning på hur långt stängselaggregatet klarar om det inte finns någon vegetation som ligger mot ledarna. Detta bygger på att ni använder ledare/tråd med väldigt god ledningsförmåga och därmed lågt motstånd (Ohm).

Stängsellängd med normal växtlighet
Ger en uppfattning på hur långt stängselaggregatet klarar om det finns normal vegetation som ligger mot ledarna. Detta bygger på att ni använder ledare/tråd med väldigt god ledningsförmåga och därmed lågt motstånd (Ohm).

Stängsellängd med kraftig växtlighet
Ger en uppfattning på hur långt stängselaggregatet klarar om det finns kraftig vegetation som ligger mot ledarna. De aggregat som klarar längre sträckor med kraftig vegetation har i regel också en funktion som "bränner av" växtligheten så att ledaren går fritt. Detta bygger på att ni använder ledare/tråd med väldigt god ledningsförmåga och därmed lågt motstånd (Ohm).

 

Checklista vid val av aggregat

 1. Vilken typ av strömkälla ska jag ha?
  Vill du vara flexibel är ett kombiaggregat att föredra som klarar både 230V och batteridrift.
 2. Vilka djur skall jag stängsla in?
  Är det för djur som inte är strömkänsliga ska ni använda aggregat med högre Joule (över 3 Joule) men är det för strömkänsliga djur kan ni använda aggregat med mindre Joule i. Även vid kortare sträckor kan det vara klokt att använda ett kraftigt aggregat för att hålla okänsliga djur inne.
 3. Hur lång stängsellängd har jag?
  Att välja aggregat hänger även ihop med material på ledarna och hur mycket växtlighet det är där stängslet ska placeras. Vegetationshämmande: Ju starkare aggregat desto mer vegetation klarar stängselaggregatet.
  Material i ledarna: Ju mindre motstånd i ledarna desto längre stängsel med aggregatet.
  Studera den tekniska informationen på varje aggregat och tänk på att:

  • Ledare med ett motstånd på 0,2 Ohm/meter = ca 55 % av stängselsträckan
  • Ledare med ett motstånd på 0,5 Ohm/meter = ca 40 % av stängselsträckan
  • Ledare med ett motstånd på 4,0 Ohm/meter = ca 20 % av stängselsträckan
 4. Påverkar stängsellängden hur många trådar jag ska ha?
  Det påverkar, men är svårt att beräkna. Desto fler förbindningar som finns mellan trådarna längs stängselsträckan desto mindre påverkar det antalet trådar. En enkel vägledning kan vara enligt följande:

  • 2 trådhöjder blir 1,5 gånger stängselsträckan
  • 3-4 trådhöjder blir 2 gånger stängselsträckan
  • 5 trådhöjder blir 3 gånger stängselsträckan

   Ett enkelt exempel:
   Ska du stängsla 10 km med två trådhöjder behöver du ha ett stängselaggregat som klarar minst 15 km (10 km x 1,5).
 5. Köp inte ett aggregat som ligger på gränsen
  Välj ett som klarar ditt stängsel och lite till, annars kan det bli dyrt i längden.

Jordning

Det är enkelt att missa jordningen när ett nytt stängsel ska sättas upp. Väldigt viktigt att jorda ordentligt för att få full effekt på aggregatet.

Strömmen i en elstängselkrets måste gå genom tre delar för att det ska bli en sluten krets. Dessa delar är tråden, djuret och jorden i ett kretslopp.

Är inte kretsloppet slutet så flyter heller ingen ström i tråden och elstängslet får ej heller den avskräckande effekt som den skall ha. Om jordspetten sätts i stenig eller sandig jord krävs det fler jordspett än i fuktig mark.

På varje aggregat så rekommenderar leverantören ett antal jordspett, antalet är ett minimum och påverkas av marken de ska sättas i. Jordningen påverkas även under sommaren då marken blir torrare, då kan det behövas fler jordspett för att få full effekt i stängslet. Jordspetten ansluts med en matarkabel i aggregatet, välj en matarkabel med bra kvalitet. Sätt jordspetten med minst en meter i mellan. En bra tumregel är att för varje joule aggregatet klarar av bör ett jordspett användas.

Jordning i stängslet
För en optimal och mycket säker jordning går det att dra en jordtråd i stängslet. Denna jordtråd är då förbunden med den övriga jordningen. Tänk bara på att den aldrig får ha kontakt med det övriga stängslet, då försvinner spänningen i stängslet.

Farlig placering
Slå ner jordspetten ordentligt i marken så att de inte sticker upp, risk finns annars för att djur eller människor kan skada sig.

Dålig placering
Placera inte jordspetten intill husväggar då det i regel är torrt där. Jordningen får heller inte kopplas till befintlig jordning, till exempel elnät eller telefonjordning. Inte heller vattenrör eller i närheten av vattenrör, då finns det risk att det kommer ström i vattenkoppar eller liknande som kan skada djuren eller göra dem oroliga.

Bra placering
På ett så fuktigt ställe som möjligt. Jordspetten behöver inte sitta i direkt anslutning till aggregatet eller stängslet.

Checklista vid test av jordningen

Kontrollera jordningen regelbundet.

Kortslut stängslet ca 100 meter från aggregatet, till exempel med ett spett, järnrör eller liknande.
Mät vid jordspetten med hjälp av en Digital stängseltestare eller en Felsökare. Här skall testaren helst inte visa något utslag, upp till 300 Volt är acceptabelt. Ju mer spänningsförlust i jordningen, desto sämre spänning i stängslet.


Val av stängselstolpar

Till permanenta stängsel rekommenderas runda tryckimpregnerade trästolpar, plaststolpar används vid tillfälliga stängsel eller som mellanstolpar mellan trästolpar.

Svenska tryckimpregnerade stolpar är mer hållbara, då årsringarna är tätare då virket växer långsammare och skapar en stark stolpe. Runda stolpar är att föredra då årsringarna är intakta och inte skadade som på åttkantiga stolpar.

Kraftiga och stabila hörnstolpar är viktiga i ett stängsel, även vid tillfälliga stängsel är trästolpar att rekommendera i hörnen. Ett bra val är hörnisolatorer som finns i olika modeller och dimensioner avsedda för hörn.


Val av ledare/tråd

Till permanenta stängel är järntråd High Tensile att föredra, något svårare att hantera vid stängsling men har längst livslängd. High Tensile är trippelgalvaniserad och försträckt. Jämfört med vanlig järntråd så har den tre gånger så tjock galvning, till skillnad mot vanlig järntråd som inte heller är försträckt.

Ni kan även använda eltråd, elrep eller elband, men livslängden är kortare än järntråd. Till flyttbara stängsel så är järntråd inte att rekommendera, då passar det bättre med lättare rep, tråd eller band.

När ni väljer eltråd, elrep eller elband så är det viktigt att titta på vilket motstånd ledarna har. Detta mäts i Ohm och ju högre Ohm-tal desto högre motstånd. På en järntråd är Ohm-talet nästintill obefintligt och leder därmed strömmen väldigt bra.

Nedanstående är riktvärden på ledningsförmåga:

 • 0,05 Ohm / meter = mycket bra
 • 0,4 Ohm / meter = bra
 • 4,0 Ohm / meter = medelmåttigt
 • 15 Ohm /meter = dåligt

Sträckning av tråd

Det är viktigt att tråden alltid är spänd, använd stängselfjädrar, trådspännare eller Gripple för att spänna tråden. Det är viktigt att löpande titta över stängslet och se till att tråden hela tiden är sträckt.

Hur många trådar och trådhöjd framgår av bilderna nedan per djurslag:


Isolatorer

På plaststolpar sitter oftast isolatorerna redan på plats, där väljer ni bara vilken höjd ni vill sätta eltråden/elbandet/elrepet.

På stolpar där det inte finns några isolatorer monterade, oftast trästolpar, finns det olika varumärken och typer av isolatorer. Det viktigaste är att tråden inte får kontakt med spiken/skruven som finns i isolatorn. Ringisolatorn är en bra isolator för de flesta trådarna, ger rätt avstånd till både skruven och även till stolpen.

Tänk på att aldrig snurra tråden runt isolatorn, då finns risken att stängslet tappar kraft. Tråden ska löpa fritt i isolatorn. Att spänna upp tråden görs vid utvalda platser längs med stängslet med trådspännare som är anpassade beroende på om det är eltråd, elrep, elband eller järntråd.

För hörn ska det användas isolatorer som är avsedda för hörn, vanliga isolatorer kan gå sönder när tråden spänns.


Öppningar

Fördelen med att grinden blir strömlös så fort grindhandtaget hakas av från grindankaren, är att risken för att få en ofrivillig stöt på skötare och djur vid passage är minimal. För att resten av stängslet ej skall bli strömlöst när grinden öppnas, behöver ni ansluta bägge sidorna till varandra med hjälp av en matarkabel.

Matarkabeln måste vara så bra isolerad att risken för överslag är omöjlig. Bör helst också ligga i någon form av rör som skyddar isoleringen då marken rör sig och en sten kan skada isoleringen. Blir isoleringen skadad så går det ut ström i marken och eftersom djuren känner detta kan det bli svårt att få dem att passera grindöppningen.


Skarvar

Jordningen är en av de största felkällorna och är ofta en svag länk i stängselsystemet. Skarvarna är också en stor felkälla.

Knyt inte ihop ledarna när ni behöver skarva, använd skarvlås som är avsedd för ledarna.

När ni knyter ihop trådarna och ledarna inte hamnar mot varandra så uppstår ett överslag mellan ledarna, från den strömförande ledaren till den andra.

Det blir en påbyggnad mellan ledarna som gör att strömmen inte går vidare. Ju längre avstånd mellan ledarna desto mer påbyggnad. Förutom att ni tappar ström så kan plasten runt ledarna gå sönder.

Det hörs ett knäppande ljud från stängslet när detta uppstår, detta kan göra djuren oroliga.

 

Skarvar till Elrep

Skarvlås för Elrep passar bäst för elrep, finns både galvade och rostfria. De rostfria har en betydligt längre livslängd och rostar inte. Rost gör så att strömmen inte leds och måste bytas ut. Det går även att fläta ut ledarna ur elrepet och tvinna dem, men här måste det vara noggrant gjort så att ledarna ligger tätt motvarandra. Tejpa helst runt ledarna så de inte går isär.

Skarvar för band

Band är svårast att knyta samman då ledarna ligger långt ifrån varandra. Använd skarvlås för bästa resultat.

Skarvar för eltråd

Om ni ska knyta någon variant så är det eltråd. Här ligger ledarna tät och här är det störst chans att de möter varandra men vi rekommenderar skarvlås.
Skarvar för järntråd och High Tensile-tråd
Går att att knyta ihop men se till att göra det ordentligt, så att den inte släpper när ni spänner järntråden. Se också till att ni har flera kontaktytor mellan trådarna. Ni kan även använda ett skarvlås Proffs när ni skarvar men se till att ni snurrar tråden ordentligt runt skarvlåset ifall bulten inte håller tråden på plats.


Copyright Bole Sverige AB | org.nr: 556540-3010